Disclaimer

Algemeen:

Deze site, noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

 

Informatie van derden, producten en diensten:

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de vennootschap, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel HOFSTRA | ROOKS uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. HOFSTRA | ROOKS geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

 

Aansprakelijkheid:

het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Alhoewel HOFSTRA | ROOKS zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. HOFSTRA | ROOKS aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

 

Toepasselijk recht:

Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen:

De informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Voorts kan en mag deze informatie niet worden gebruikt als beleggings-, fiscaal of juridisch advies. HOFSTRA | ROOKS verstrekt door middel van deze site informatie over financiële producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

chevron-down